Bình luận

07
2023
12
Án lệ số 44/2021/AL1 Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

Án lệ số 44/2021/AL1 Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

Án lệ số 44/2021/AL1 Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định...
Xem chi tiết

19
2022
05

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công...
Xem chi tiết