Thẻ: dai-hoi-dong-co-dong

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông
Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông 1. Tầm quan trọng của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất trong một công ty cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Chính vì vai trò quan trọng của Đại hội đồng cổ đông cho nên việc quy định về các...
Đọc Thêm