GIẤY PHÉP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HÀNG HÓA

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HÀNG HÓA

Khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài quyết định kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam, một trong những bước quan trọng là cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về thủ tục và quy trình cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

1. Cấp Giấy phép kinh doanh

Theo Điều 5 của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, trừ hàng hóa quy định tại điểm c của khoản 4 Điều 9 Nghị định này.
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b của khoản 4 Điều 9 Nghị định này.
 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c của khoản 4 Điều 9 Nghị định này.
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Cho thuê hàng hóa, trừ cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành.
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, trừ dịch vụ quảng cáo.
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

2. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 5 của Nghị định trên cũng quy định về việc cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Theo đó, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi đã có Giấy phép kinh doanh và tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

3. Cơ quan cấp giấy phép

Theo Điều 8 của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

 • Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
 • Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 • Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trong các trường hợp sau:
 • Lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh các hoạt động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định này;
 • Lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh các hoạt động quy định tại các điểm b, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 5 Nghị định này;
 • Lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

4. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

Theo Điều 9 của Nghị định, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường, có kế hoạch tài chính để thực hiện hoạt động kinh doanh, và không còn nợ thuế quá hạn từ 1 năm trở lên.
 • Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 9 Nghị định này, và đáp ứng tiêu chí về phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, mức độ cạnh tranh, tạo việc làm cho lao động trong nước, và đóng góp cho ngân sách nhà nước.
 • Đối với dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, áp dụng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Đối với hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (như dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí), cần đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, và tuân thủ các quy định pháp luật 

5. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

Theo Điều 12 của Nghị định, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01).
 • Bản giải trình, bao gồm giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao các giấy tờ quan trọng như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan.

6. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh

Theo Điều 13 của Nghị định, trình tự cấp giấy phép kinh doanh gồm các bước sau:

 • Hồ sơ gửi đến Cơ quan cấp Giấy phép trực tiếp, qua đường bưu chính, hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng).
 • Số lượng hồ sơ cần nộp tùy theo loại hoạt động kinh doanh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 Nghị định này
 1. a) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 2. b) Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện

Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này; trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành theo quy định tại điểm a hoặc b khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định nàyđể có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam đòi hỏi bạn phải tuân thủ nhiều quy định và điều kiện. Tuy nhiên, khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài có giấy phép thì mới có quyền hợp pháp để tiến hành kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam.

7. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 (luatdoanhnghiep.com);

– Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.

8. Các từ khóa liên quan

giấy phép kinh doanh, giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa, giấy phép bán lẻ hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ, giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trên đây là tư vấn về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mới nhất. Vnlawdaiviet hy vọng sẽ giúp ích cho quý công ty trong thực tế áp dụng pháp luật. Nếu quý vị còn thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau.

Công ty Luật TNHH Đại Việt

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (vnlaw) tầng 5 tòa nhà số 9 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Luật sư Phạm Xuân Dương – Phó giám đốc

Mobile: 0933668166; zalo: 0933668166

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn

 

Tham khảo:

 

 

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết