Kinh doanh- Hợp đồng

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 

–          Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

–          Căn cứ Luật Đầu tư  số 49/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

–          Căn cứ vào Luật (chuyên ngành nếu có)

–          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày……….  tháng……… năm ………….., tại Công ty ……………..,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi:………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………        

Điện thoại:…………………………………………………….                 

 Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi:………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………        

Điện thoại:…………………………………………………….     

Sau đây gọi tắt là Bên B

 Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: KHÁI NIỆM THUẬT NGỮ, 

Định nghĩa cách hiểu các thuật ngữ nhằm tránh hiểu lầm/xung đột trong quá trình thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:………………………. 

 Hai Bên hợp tác theo cách thức:……………………………..

( Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.)

 Địa điểm hợp tác tại: ……………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là …………….. năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày ….tháng ….năm ………… đến hết ngày….. tháng… năm ………………..

ĐIỀU 4: TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

Đóng góp của Bên A:

Tiền: …………………….

Vật chất:…………………

Thương hiệu hoặc lợi thế so sánh:……………………..

Đóng góp của Bên B

Tiền: …………………….

Vật chất:…………………

Thương hiệu hoặc lợi thế so sánh:……………………..

ĐIỀU 5: PHÁP NHÂN THỰC HIỆN

Hai bên thống nhất cử Bên A (hoặc Bên B) để làm đại diện giao dịch và hạch toán với khách hàng  theo hợp đồng hợp tác này.

Hai bên thống nhất mở sổ hạch toán riêng cho hợp đồng hợp tác này.

Uỷ quyền: Các bên uỷ quyền cho ông/bà……làm đại diện thực hiện và giao dịch tài khoản ngân hàng… và quản lý chi tiêu.

ĐIỀU 6: QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thành viên ban điều hành:

Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm …. người trong đó Bên A sẽ …. , Bên B sẽ cử …. Cụ thể ban điều hành gồm những người có tên sau: 

–     Đại diện của Bên A là: Ông …….. – 

–     Đại diện của Bên B là:  Ông  …………

 Hình thức biểu quyết của ban điều hành:

Khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý;

Việc Biểu quyết phải được lập thành Biên bản chữ ký xác nhận của các Thành viên trong Ban điều hành;

 Nguyên tắc quyết định trong Ban điều hành:

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA :

Tỷ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …. %, Bên B được hưởng  ….. % trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước;

Thời điểm chia lợi nhuận:  Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm . Năm tài chính được hiểu từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực đến ngày 31/12 hàng năm;

Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Theo tỷ lệ hoặc theo thoả thuận riêng.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền và nghĩa vụ 

(Cụ thể sẽ theo từng loại hợp đồng và thoả thuận tại hợp đồng)

ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Quyền và nghĩa vụ 

(Cụ thể sẽ theo từng loại hợp đồng và thoả thuận tại hợp đồng)

ĐIỀU 10:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với …%…. và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 11: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

–           Hết thời hạn qui định của Hợp đồng;

–           Theo sự thoả thuận của các Bên.

–           Bất khả kháng (Quy định chi tiết về Bất khả kháng)

ĐIỀU  12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản và Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền/Trọng tài (nếu lưạ chọn).

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành ………. bản, Bên A giữ ………. bản, Bên B giữ …… bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

BÊN A  BÊN B

                                                                                   

 

____________________________

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi quahotline +84 9888 999 26 hoặc email xuanduong@luatdaiviet.vn

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw) – Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: Số 09 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ khác

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động An toàn lao động trong môi trường lao động là một yếu tố không thể thiếu. Gần đây theo báo điện tử Dân trí đăng ngày 22/4/2024  một vụ tai nạn...
Xem chi tiết

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

  Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh Hợp đồng giả tạo, hợp đồng giả cách hay giao dịch dân sự giả tạo là giao dịch được xác lập nhằm che dấu giao dịch có thật khác. Trong giao dịch giả tạo các chủ...
Xem chi tiết

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?   Luật sư cho tôi hỏi: Vào các ngày lễ tết như Tết trung thu, Tết nguyên đán thì công ty có chuẩn bị quà biếu để mang lên trụ sở Cơ quan nhà nước để chúc Tết, có nơi thì chúc tập thể (cả phòng...
Xem chi tiết