Thẻ: bầu thành viên hội đồng quản trị

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020
Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2020 là một bước tiến nhằm bổ sung thay đổi các quy định về doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình kinh tế ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý quan trọng trong công ty cổ phần. Vì vậy quy định bầu thành...
Đọc Thêm

Bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2014
Bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2014

Bầu thành viên Hội đồng quản trị Trong công ty cổ phần có hai cơ quan quản lý quan trọng là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Tiếp đó là Hội đồng quản trị – cơ quan...
Đọc Thêm