DOANH NGHIỆP

Mẫu biên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2023

Trong quá trình hoạt động ở Công ty Cổ phần không thể tránh khỏi việc cần chuyển nhượng cổ phần. Vậy mẫu biên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2023 cụ thể như thế nào? Hãy cùng VnLaw tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Mẫu biên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2023
Mẫu biên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2023

Mẫu biên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số: ……………./HĐCNCP)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số ……ngày …… về việc cho phép ông/bà … chuyển nhượng cổ phần;(trong trường hợp là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần trong vòng 03 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh)

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., tại……………. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) : ……………………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông của:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại :…….…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

GCNSH/Mã số cổ đông số: …………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: ….…… cấp ngày ….. tháng …. năm ……

Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….tại Ngân hàng……………………………………………………………………………………….

Do Ông (Bà):…………………………….. Sinh năm: (3) …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.

CMND số: ……… Ngày cấp …………….…….. Nơi cấp…………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ………………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông của:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại :…….…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

GCNSH/Mã số cổ đông số: …………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: … cấp ngày ….. tháng …. năm ………

Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….tại Ngân hàng……………………………………………………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………….. Sinh năm: (3) ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.

CMND số: …………….. Ngày cấp …………….…….. Nơi cấp………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) cho bên B theo nội dung sau:

a) Tên chứng khoán: Cổ phần…………………………………………………………………………………………………………….

b) Tổ chức phát hành:……………………………………………………………………………………………………………………..

c) Loại cổ phần:…………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Mệnh giá: ……………..………….. đồng/cổ phần.

e) Số lượng: ……………… cổ phần (Bằng chữ:………… ).

f) Giá chuyển nhượng:…………… đồng/cổ phần (Bằng chữ:………… /cổ phần).

g) Tổng giá trị giao dịch: ………………….. đồng (Bằng chữ:…………………).

Điều 2: Phương thức và thời hạn thanh toán

a) Phương thức thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 1 sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A bằng …

b) Thời hạn thanh toán:

– Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng này, Bên B sẽ đặt cọc một khoản tiền tương ứng là ……….% giá trị của Hợp đồng.

– Sau ……… ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày ……. tháng ….… năm …….. Bên B thanh toán cho Bên A khoản tiền là: …, khoản tiền đó đã bao gồm cả khoản đặt cọc.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;

b) Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên B theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

c) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

d) Trong trường hợp Bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận như trên và bồi thường thiệt hại cho Bên B một khoản tiền bằng …… % giá trị của hợp đồng này, tức … đồng (Bằng chữ: … )

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.

b) Bên B được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của … kể từ ngày được … chấp thuận và hoàn tất thủ tục chuyển tên cổ đông.

Điều 5: Cam kết của Bên A

Bên A cam kết rằng:

a) Bên A có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và Bên A đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của mình;

b) Cổ phần của Bên A đã đăng ký hợp thức, đã thanh toán đầy đủ cho … và được phép chuyển nhượng.

c) Bên A tiến hành thủ tục thông báo cho … được biết về việc thay đổi cổ đông, kể từ khi có xác nhận của … nếu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc kể từ khi thanh toán hết bằng tiền mặt.

d) Nếu hết thời hạn thanh toán mà Bên A từ chối thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì Bên B được nhận lại tiền đặt cọc tại ngân hàng và Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Điều 6: Cam kết của Bên B

Bên B cam kết:

a) Bên B sẽ kế thừa và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Bên A sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này.

b) Thanh toán đầy đủ theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Nếu đến hết thời hạn thực hiện thanh toán quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ hoặc không thanh toán hết thì coi như Hợp đồng này hết hiệu lực và Bên B bị mất tiền đặt cọc, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 của Hợp đồng.

Điều 7: Thay đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng

– Trên đây là toàn bộ thoả thuận giữa các bên liên quan đến các vấn đề quy định tại Hợp đồng.

– Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.

– Nếu một quy định bất kỳ của Hợp đồng bị Toà án tuyên bố vô hiệu hoặc không thực thi được, các bên sẽ xem như tất cả các quy định còn lại của Hợp đồng này có giá trị, thực thi được và được các bên tuân thủ.

Điều 8: Kế thừa

– Các bên cam kết bản thân mình và các cá nhân, tổ chức kế thừa quyền lợi và trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định trong Hợp đồng này mà không có bất kỳ khiếu nại nào;

– Hợp đồng này có giá trị bắt buộc và có hiệu lực đối với các bên và bên kế thừa, không có bất kỳ một sự rút lui không thực hiện các cam kết trong hợp đồng này mà không có sự thoả thuận giữa các bên.

Điều 9: Các sự cố vi phạm:

– Do giá trị của Công ty chưa được kiểm toán, nên Bên B yêu cầu Bên A cam kết Bảng danh mục tài sản của Công ty đã được Hội đồng quản trị xác nhận tại Phụ Lục của Hợp đồng này như sau: Tương ứng với số tài sản của Công ty tại Bảng danh mục tài sản thì giá của một cổ phần của Công ty cổ phần … là …

– Trong thời gian là một tháng kể từ ngày đặt cọc, nếu Bên B phát hiện số lượng tài sản của Công ty cổ phần … trong Bảng danh mục tài sản của Công ty cổ phần … giảm xuống hoặc tăng lên, thì các bên phải xác định lại giá trị của một cổ phần ở tại thời điểm đặt cọc và Bên B thanh toán cho Bên A theo đúng thời hạn, với giá đã được điều chỉnh. Ngoài thời gian này, coi như Hợp đồng đã được thực hiện và không có bất kỳ sự điều chỉnh giá nào khác.

Điều 10: Thông báo

Mọi thông báo, yêu cầu và liên lạc khác theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến địa chỉ tương ứng nêu trên.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Điều khoản thi hành

a) Hai Bên đã đọc lại và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

b) Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.

c) Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … chấp thuận việc chuyển nhượng.

d) Hợp đồng gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại …

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm:

Trên đây là mẫu chuyển nhượng cổ phần theo luật Doanh nghiệp mà VnLaw muốn chia sẻ đến bạn, nếu bạn cần thêm thông tin khác thì có thể ghé thăm trang web của chúng tôi bạn nhé. 

Dịch vụ khác

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động An toàn lao động trong môi trường lao động là một yếu tố không thể thiếu. Gần đây theo báo điện tử Dân trí đăng ngày 22/4/2024  một vụ tai nạn...
Xem chi tiết

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

  Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh Hợp đồng giả tạo, hợp đồng giả cách hay giao dịch dân sự giả tạo là giao dịch được xác lập nhằm che dấu giao dịch có thật khác. Trong giao dịch giả tạo các chủ...
Xem chi tiết

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?   Luật sư cho tôi hỏi: Vào các ngày lễ tết như Tết trung thu, Tết nguyên đán thì công ty có chuẩn bị quà biếu để mang lên trụ sở Cơ quan nhà nước để chúc Tết, có nơi thì chúc tập thể (cả phòng...
Xem chi tiết